dilluns, 13 de desembre de 2010

Arriba el caga Tió!!

El dijous dia 9 de Desembre ens va visitar un pastor molt simpàtic i eixerit i ens va portar el Tió. Ens va dir que se'l havia trobat a la muntanya tremulant de fred i mort de gana i ens el portava perquè el cuidéssim. Aquests dies l’estem atipant i el dia 22 el farem cagar picant-lo amb el bastó!!!

P-1
P-2P-3
P-4P-5

EL PATGE REIAL PASSEJA PER L'ESCOLA I ENS VIGILA.....


LA SETMANA PASSADA VA PASSAR PER L'ESCOLA EL PATGE REIAL; VA VENIR A VEURE SI FEIEM BONDAT, SI TREBALLÀVEM, SI FÈIEM CAS,....


EM SEMBLA QUE VA MARXAR AMB UN BON SOMRIURE PERQUÈ ENS HEM PORTAT MOLT BÉ!!!!

dimecres, 17 de novembre de 2010

LA SENYORA TARDOR

UUUUUUUUAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUU! Quina faldilla! Quantes butxaques! Sabeu qui és aquesta senyora?

És la Senyora Tardor. El divendres 5 de novembre, ens va venir a visitar a l'escola.
Portava una faldilla plena de butxaques màgiques. Sabeu què hi havia a les butxaques?
Mica en mica ho vam anar descobrint

A veure! a veure!


Em sembla que he trobat alguna cosa


Això és un caqui

Mireu això és codony

Amb la seva màgia van aparèixer tots els fruits de la tardor i nosaltres l'escoltàvem bocabodats.No l'ha vam deixar marxar, sense abans fer-nos una foto de record tots plegats.
                                                                                                                P-3
P-4
                            P-5   
Moltes gràcies Senyora Tardor per la teva visita i t'esperem el curs que ve.divendres, 12 de novembre de 2010

ENGLISH THEATRE THIS MORNING
Today, in the morning, there have been an English theatre for the first Cicle of primary of CEIP Sant Pere and owr school. The activity have been very interesting and our children have given to the Sant Pere's colleagues a poster signed for all them.

celebració de la castanyada 2010
dimarts, 9 de novembre de 2010

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR ---NORMATIVA----


La normativa que ha estat utilitzada per a la redacció d’aquestes NORMES DE PROCEDIMENT i orientacions per a la renovació del consell escolar dels centres concertats és la següent:

1.      Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, LODE (en la redacció actual).[1]


Article 56:
1. El consell escolar dels centres concertats estarà constituït  per:
- El Director.
- Tres representants del titular del centre.
- Un regidor o representant de l’Ajuntament en el terme municipal del qual hi ha el centre.[2]
- Quatre representants dels professors.    
- Quatre representants dels pares o tutors dels alumnes, elegits per i entre ells.
- Dos representants dels alumnes, elegits per ells i entre ells  a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria[3].
-          Un representant del personal d’administració i serveis.
Una vegada constituït el consell escolar del centre, aquest ha de designar una  persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes i dones.   
A més, en els centres específics d’educació especial i en aquells que tinguin aules especialitzades, també forma part del consell escolar un representant del personal d’atenció educativa complementària.
Un dels representants dels pares en el consell escolar ha de ser designat per l’associació de pares més representativa del centre. 
Així mateix, els centres concertats que imparteixin formació professional específica poden incorporar al seu consell escolar un representant del món de l’empresa, designat per les organitzacions empresarials, d’acord amb el procediment que les administracions educatives estableixin.
2. A les deliberacions del consell escolar del centre podran assistir, amb veu però sense vot, sempre que siguin convocats per a informar sobre qüestions de la seva competència, els altres òrgans unipersonals d’acord amb allò que el reglament de règim interior estableixi.
3. El consell escolar del centre es renovarà per meitats cada dos anys, sense perjudici que les vacants que es produeixin siguin cobertes fins a aquest termini. Les Administracions educatives regularan el procediment de renovació parcial, que es realitzarà de forma equilibrada entre els distints sectors de la comunitat escolar que la integren. Igualment, regularan el procediment transitori per a la primera renovació parcial, un cop constituït el consell escolar d’acord amb el que està establert en la present llei.

2.      La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC de 16-7)


Article 152:
El consell escolar
1. El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
2. Corresponen al consell escolar les funcions següents:
a) Intervenir en la designació i el cessament del director o directora del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents, en els termes establerts per la legislació orgànica en aquesta  matèria.
b) Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
c) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars establerts legalment i no coberts pels contractes programa, si se n’han subscrit.
d) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el rendiment de comptes, referit tant a les assignacions de recursos públics com a les quantitats percebudes a què fa referència la lletra c.
e) Conèixer la Resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a  conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents.
f) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa i les normes d’organització i funcionament del centre.
g) Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.
h) Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la programació general anual del centre i participar en la supervisió i l’avaluació del desenvolupament d’aquesta programació, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen.
i) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i, a proposta del titular o la titular del centre, aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació.

3.      El  Decret  102 / 2010,  de 3 d’agost,  d’autonomia  de  centres  educatius  (DOGC de 5-8)

CAPÍTOL 4:
Participació en el control i la gestió dels centres:
Article 26:
Òrgans col·legiats de participació
El consell escolar i el claustre del professorat són els òrgans col·legiats de participació de la comunitat escolar en el govern i la gestió dels centres educatius que, com a mínim, han d’existir en tots els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya.
Article 27:
Consell escolar:
1. El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
2. Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei d’educació.
3. El centre determina la composició del consell escolar en les normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre.
4. Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.
5. En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
6. En els centres que imparteixen cicles formatius de dues o més famílies professionals, o en què almenys el 25% de l’alumnat està cursant ensenyaments de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà de música o de dansa o ensenyaments artístics superiors, es pot incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, d’acord amb les seves normes d’organització i funcionament, amb veu i sense vot.
7. Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.
Article 28:
Renovació de les persones membres del consell escolar
1. Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la disposició addicional tercera.
2. Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre. Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el director o directora del centre públic i la persona titular del centre privat concertat amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació.
3. Si es produeix una vacant en el consell escolar, aquesta s’ha d’ocupar pel procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre. Si aquestes no ho preveuen, la vacant s’ha d’ocupar per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar. La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.
4. La condició de membre del consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.
5. Els processos electius es desenvolupen en el centre d’acord amb les normes que aprovi el consell escolar a proposta de la direcció del centre públic o de la persona titular del centre privat concertat. En tot cas, aquestes normes han de garantir la publicitat dels respectius censos electorals i de les diverses candidatures, han de determinar la composició de les meses, que seran presidides pel director o directora, o persona de l’equip directiu en qui delegui, i han d’establir un període no inferior a deu dies entre la convocatòria de les eleccions d’un sector i el dia de les votacions.
                                 
Disposicions addicionals:
Desena:
Llars d’infants i escoles bressol:
1. Correspon al Departament d’Educació l’adopció de les disposicions pertinents per adaptar progressivament l’organització i funcionament de les llars d’infants i escoles bressol a  l’exercici de l’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió, sense perjudici de les  competències dels ajuntaments en aquesta matèria d’acord amb l’article 84.2.g) de l’Estatut d’autonomia i de les que se’ls puguin delegar d’acord amb l’article 159.4 de la Llei d’educació. En l’adaptació s’han de definir les característiques de la prestació de serveis educatius a les llars.
2. L’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de les llars d’infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o consell de participació, passa a denominar-se consell escolar.
3. L’adaptació de l’exercici de l’autonomia en les llars d’infants de titularitat de la Generalitat ha de referir-se, entre d’altres, als aspectes següents: ...
4. A partir del moment que se’n disposi l’adaptació, la composició del consell escolar en les llars de la Generalitat ha de ser: ...
5. Els ajuntaments poden determinar la composició del consell escolar, que ha de garantir l’equilibri entre la representació del personal educador i la representació de mares i pares, i els procediments per renovar-lo en l’exercici de les competències relatives als òrgans de participació de la comunitat escolar en el control i gestió de les llars d’infants o escoles bressol delegades d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.
          

4.       El Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres (DOGC de 6-7).[4]


Article 19:
El consell de participació de les llars d'infants privades sufragades amb fons públics:
19.1  L'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres privats d'educació infantil de primer cicle és el consell de participació.
19.2  A les llars d'infants privades sufragades amb fons públics, ubicades en municipis en què l’Ajuntament no té delegades les competències a les que fa referència l'article 20.1.c), es constitueix un consell de participació amb les competències i funcions que la normativa vigent assigna als consells escolars dels centres concertats.
Quan l’Ajuntament tingui delegades les competències esmentades, aquest regula la participació de la comunitat escolar en el control i gestió de la llar d'infants. Si l’Ajuntament no en fa una regulació expressa, s'aplicaran les prescripcions d'aquest article.
La no constitució del consell de participació suposa l'exclusió del finançament per part de la Generalitat de Catalunya.
19.3  El consell de participació de la llar d'infants té la següent composició quan la llar d'infants és de fins a tres grups:
a) El director o la directora de la llar, que el presideix.
b) Un representant de la titularitat.
c) Un representant del personal educador elegit d'entre ells pel mateix personal educador.
d) Un representant dels pares i de les mares dels infants elegit d'entre els pares i les mares pels mateixos pares i mares.
e) Un representant del personal d'administració i serveis.
Actua de secretari o secretària del consell de participació de la llar d'infants el o la representant del personal educador.
El personal educador el formen els professionals als quals fan referència l'article 11 i la disposició addicional primera d'aquest Decret.
19.4  Les llars d'infants de més de tres grups afegeixen a la composició anterior un segon representant del personal educador i un segon representant dels pares i de les mares dels infants. En aquest cas actua de secretari del consell de participació de la llar d'infants el representant del personal educador que designi el mateix consell de participació de la llar d'infants per majoria dels seus membres. Si no hi ha acord, és designat el representant del personal educador de més recent incorporació a la llar d'infants. Si subsisteix la situació d'empat s'efectua un sorteig.
19.5  Els membres electes s'han d'escollir d'acord amb el procediment establert amb caràcter general per als consells escolars dels centres concertats. La renovació de membres del consell de participació de la llar d'infants s'efectua dins els mateixos terminis que la renovació de membres dels consells escolars dels centres concertats.
El nomenament dels representants del sector dels pares i de les mares dels infants és per dos anys.
El reglament de règim interior de la llar d'infants pot preveure el mecanisme per proveir les vacants que es produeixen quan encara no ha acabat el termini pel qual fou escollit el membre que ha cessat. Quan el reglament de règim interior no ho preveu, el director de la llar d'infants convoca eleccions per proveir les vacants que s'hagin produït. El nou membre escollit ho és pel període establert amb caràcter general.
Disposició addicional cinquena
Participació al consell escolar del centre
En el cas dels centres que imparteixen educació infantil de primer cicle i algun altre ensenyament, l'òrgan de participació de la comunitat escolar al centre és el consell escolar; els membres de la comunitat escolar que ho són en relació al primer cicle de l'educació infantil poden ser electors i elegibles al consell escolar del centre segons el procediment establert amb caràcter general per a cada tipus de centre sufragat amb fons públics.

4. La Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre (DOGC de 30-9)

Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.
D’acord amb el que disposa l’article 148 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i correspon al Departament d’educació establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, així com determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.
D’altra banda, l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, regula la renovació dels membres del consell escolar, i l’article 45 de la mateixa norma n’estableix la composició en els centres públics, en el marc del que determina l’article 126 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. La regulació de la composició d’aquell òrgan col·legiat en els centres privats concertats, l’estableix l’article 56 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, amb la modificació introduïda per l’apartat 8 de la disposició final primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, abans esmentada.
Pel que fa a l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de les llars d’infants o escoles bressol sostingudes amb fons públics, o consell de participació, que d’acord amb la disposició addicional desena del Decret 102/2010, abans esmentat, passa a denominar-se consell escolar, té establerta la seva regulació als articles 18 i 19 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, per a aquelles llars d’infants públiques i privades sufragades amb fons públics ubicades en municipis en què l’ajuntament no té delegades les competències en aquesta matèria, o no n’ha fet una regulació expressa.
Transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació tant en els centres públics com en els centres privats concertats, escau que les direccions i els titulars dels centres convoquin eleccions per a la renovació parcial dels membres dels consells escolars de centre, en la meitat que en cada cas correspongui, d’acord amb la regulació esmentada i, a aquests efectes, correspon al Departament d’educació establir el calendari corresponent.
Per tot això, d’acord amb les previsions de l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i a proposta conjunta de la Direcció General de l’educació Bàsica i el Batxillerat, de la Direcció General d’ensenyaments Professionals, Artístics i especialitzats i de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat educativa,
RESOLC:
—1 establir el calendari a què s’han d’ajustar les eleccions de renovació de la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat, i dels pares i mares o tutors d’alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i, en el cas en què la plaça sigui vacant o hagi de quedar vacant per qualsevol motiu, la del representant del personal d’administració i serveis, així com la del personal d’atenció educativa complementària, en els centres d’educació especial i en els centres ordinaris amb unitats específiques d’educació especial, en els termes previstos a l’article 28 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
—2 el procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s’ha de desenvolupar d’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i s’ha d’ajustar, en tots els centres, als terminis següents:
-          Inici del procés: no abans del dia 2 de novembre de 2010.
-          Constitució de les meses electorals: abans del dia 12 de novembre de 2010.
-          Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2010.
En qualsevol cas, la direcció del centre públic i la titularitat del centre privat concertat ha de trametre als serveis territorials corresponents, o al Consorci d’educació de Barcelona, còpia autenticada de l’acta de constitució del consell escolar resultant del procés electoral, i informar de les dades de participació electoral, en un termini no més enllà de l’últim dia lectiu del mes de desembre. A aquest efecte, el Departament d’educació posarà al servei dels centres una aplicació informàtica de suport.
—3 els consells escolars dels centres que no han aprovat encara una regulació específica del procediment electoral, d’acord amb les previsions del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, poden acordar ajustar la seva actuació al que preveuen les normes que s’aproven a l’annex d’aquesta Resolució.
—4 els centres educatius han de donar publicitat, amb la suficient antelació, de la planificació general del procés electoral, i han de garantir que les dates i els horaris dels diversos actes electorals previstos permetin la participació de tots els membres dels sectors afectats.
—5 Facultar la Direcció General de l’educació Bàsica i el Batxillerat i la Direcció General d’Atenció a la Comunitat educativa per tal que, en l’àmbit de les seves respectives competències, adoptin les mesures necessàries per a l’execució d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant el conseller d’educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 14 de setembre de 2010
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’educació
ANNEX
Normes del procés electoral
—1 Candidatures
1.1 Són candidats i candidates les persones següents:
a) Sector de representants del professorat: totes les persones membres del claustre.
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: els pares, mares i els tutors o tutores de l’alumnat del centre, que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació de pares i mares d’alumnat o d’una relació de pares i mares.
c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat del centre que figura en el corresponent cens electoral i no ha estat objecte de sanció per conducta greument perjudicial per a la convivència del centre durant l’actual curs escolar o l’immediatament anterior. Les candidatures poden presentar-se acompanyades de l’aval d’una associació d’alumnes o d’una relació d’alumnes.
d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d’administració i serveis.
e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: totes les persones que figuren en el cens electoral del personal d’atenció educativa complementària.
1.2 Les persones que en un mateix centre formen part de més d’un sector de la comunitat escolar únicament poden presentar-se com a candidates per a un dels sectors. Així mateix, les persones que són membres nats del consell escolar i alhora formen part d’un sector que hi és representat, no poden presentar-se com a candidates per a aquell sector.
1.3 Si el nombre de persones candidates a membres del consell escolar d’un determinat sector és inferior al nombre de llocs a cobrir, totes les persones membres del sector corresponent són elegibles com a representants d’aquell sector en el consell escolar. Si la persona elegida en aquestes circumstàncies ho és per al sector del professorat, del personal d’administració i serveis o del personal d’atenció educativa complementària, ha d’assumir la representació. Si la persona resulta escollida membre en representació del sector de l’alumnat o del sector de pares i mares o tutors, i no vol assumir la representació, el lloc queda vacant fins a la següent convocatòria d’elecció de membres.
1.4 Durant el període comprès entre la convocatòria de les eleccions i la realització de les votacions, els candidats i les candidates poden donar a conèixer les seves propostes, sempre que no interfereixin en la marxa ordinària del centre.
—2 Cens electoral
2.1 Constitueixen el cens electoral de cada un dels sectors les persones següents:
a) Sector de representants del professorat: tots els professors i professores que integren el claustre en el moment de la convocatòria de les eleccions.
b) Sector de representants dels pares i mares o tutors de l’alumnat: tots els pares, mares i els tutors i tutores legals, els fills i filles dels quals estan matriculats al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.
c) Sector de representants de l’alumnat: tot l’alumnat que es troba matriculat al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.
d) Sector de representants del personal d’administració i serveis: tot el personal d’administració i serveis funcionari o contractat per l’administració titular, o per l’administració local en el cas de les escoles i de les escoles d’educació especial, que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.
e) Sector de representants del personal d’atenció educativa complementària: tot el personal d’atenció educativa complementària funcionari o contractat per l’administració titular, que presta serveis al centre en el moment de la convocatòria de les eleccions.
2.2 el director o directora ha de fer públiques al tauler d’anuncis del centre, i sempre en l’interior del centre, les dades dels censos electorals de cada sector en el moment de la convocatòria de les eleccions. es publiquen únicament les dades que siguin imprescindibles a l’efecte de permetre identificar les persones electores, i en cas que sigui necessari publicar el DNI, s’ha de fer amb els 4 últims dígits xifrats.
Així mateix, ha d’obrir un termini de tres dies per a la presentació de reclamacions en relació amb les dades dels censos electorals publicades, i prendre les mesures adequades per a la resolució de les possibles reclamacions, de forma que els censos definitius, que aproven les respectives meses electorals, s’han de fer públics amb una antelació de set dies respecte a la data de les eleccions de cada sector.
—3 Meses electorals
3.1 Per a cada sector de la comunitat escolar, tret del sector representant del personal d’administració i serveis i del sector representant del personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una mesa electoral, presidida pel director o directora del centre, encarregada d’aprovar el cens electoral, de publicar la relació de les persones candidates amb una antelació mínima de tres dies a la votació, d’organitzar la votació, de fer l’escrutini i de fer constar en acta pública els resultats de la votació, així com de resoldre els dubtes i reclamacions que es puguin presentar.
3.2 La composició de les meses electorals és la següent:
a) Per a l’elecció de les persones representants del sector del professorat, la mesa electoral està formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel professor o professora amb més antiguitat al centre i pel professor o professora amb menys antiguitat, que actua de secretari o secretària de la mesa. Si totes les persones tenen la mateixa antiguitat, en forma part el professor o professora de major o menor edat, respectivament.
b) Per a l’elecció de les persones representants del sector dels pares i mares o tutors de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre totes les que integren el cens d’aquest sector. D’entre les persones designades, la de menys antiguitat al centre actuarà de secretari o secretària de la mesa i, en cas de coincidència, ho farà la de menor edat.
c) Per a l’elecció de les persones representants del sector de l’alumnat, la mesa electoral està formada pel director o directora del centre, o per l’òrgan de govern en qui delegui, i per dues persones designades per sorteig entre els i les alumnes elegibles del centre. D’entre les persones designades, l’alumne o alumna del curs superior actuarà de secretari o secretària i, en cas de coincidència, ho farà la de major edat.
d) Per a l’elecció de les persones representants del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa complementària, es constitueix una mesa electoral única, formada pel director o directora, o òrgan de govern en qui delegui, pel secretari o secretària del centre, que exerceix també aquesta funció en la mesa electoral, per la persona que figura en el cens electoral del personal d’administració i serveis amb més antiguitat en el centre, i per la persona que figura en el cens electoral del personal d’atenció educativa complementària amb més antiguitat en el centre. Quan coincideixen persones de la mateixa antiguitat, en forma part la de major edat.
—4 Procediment d’elecció dels i de les representants dels diferents sectors del consell escolar
4.1 Sector de representants del professorat:
a) L’elecció s’efectua en una sessió extraordinària del claustre, convocada amb aquest punt únic en l’ordre del dia.
b) Cada professor o professora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar.
4.2 Sector de representants dels pares i mares de l’alumnat:
a) Les associacions de pares i mares d’alumnat o els grups de pares i mares que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora.
b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar, en aquest procés electoral, en el consell escolar.
Poden votar el pare i la mare o tutor o tutora respectiu, llevat que la pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, cas en el qual només aquest té dret de vot.
4.3 Sector de representants de l’alumnat:
a) Les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora.
b) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar en el consell escolar.
4.4 en relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’administració i serveis, cada elector o electora pot votar, com a representant d’aquest sector, un candidat o candidata.
4.5 en relació amb les eleccions del sector de representants del personal d’atenció educativa complementària, cada elector o electora pot votar, com a representant d’aquest sector, un candidat o candidata.
4.6 el director o directora determina l’horari de les votacions de cada sector en la convocatòria de les eleccions, d’acord amb les característiques del centre i atenent la possibilitat horària dels electors i electores, per tal d’afavorir i garantir l’exercici del dret de vot. en qualsevol cas, el període horari de votació és ininterromput.
4.7 Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot ni el vot per correu.
4.8 Les normes d’organització i funcionament de cada centre poden establir el procediment per dirimir situacions d’empat en el procés electoral. Per al cas que no ho facin, les situacions d’empat es resolen a favor de la persona escollida de més edat.
4.9 Una vegada finalitzat el procés electoral, es constitueix el consell escolar del centre en el termini de quinze dies a partir de l’última votació, i prenen possessió els nous membres. D’aquesta sessió, el secretari o secretària del consell escolar n’estén l’acta.
4.10 en el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del consell escolar, s’han de constituir les comissions que escaigui, previstes en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i en les normes d’organització i funcionament del centre.
—5 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar en centres de nova creació
5.1 en el cas de centres de nova creació en què es constitueix per primera vegada el consell escolar, el director o directora estableix el nombre de representants de cada sector respectant els criteris establerts en la legislació vigent i convoca eleccions per cobrir tots els llocs del consell escolar. el procés d’elecció dels membres i la constitució del consell escolar han de realitzar-se d’acord amb el calendari general que estableix aquesta Resolució.
5.2 Un cop elegits per primera vegada, els i les representants electes de cadascun dels sectors s’han de dividir en dues meitats. Si el nombre de persones membres electes és parell, les dues meitats tenen el mateix nombre de persones membres i si és senar, la primera meitat té un membre més que la segona.
5.3 Per determinar les persones membres que corresponen a cada meitat, s’han d’ordenar totes les electes segons el nombre de vots obtinguts en el procés electoral. en cas d’empat a vots, es segueix l’ordre alfabètic. Un cop ordenades les persones electes segons aquest criteri, les primeres persones membres han de formar la primera meitat i les restants la segona.
5.4 Les persones membres que integren la segona meitat han de cessar en la primera renovació, i les que integren la primera meitat continuen fins a la segona renovació.
5.5 S’apliquen les mateixes normes quan es posi en funcionament el consell escolar en un centre privat prèviament no concertat, que s’incorpora a la prestació del Servei d’educació de Catalunya.
—6 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar d’una Zona Escolar Rural
6.1 El professorat elegeix els i les seves representants en sessió de claustre de la ZER.
6.2 Les normes d’organització i funcionament de la ZER han de determinar el procediment d’elecció del o de la representant del sector de pares i mares de cadascun dels centres que integren la ZER en el consell escolar, i han de preveure el procediment d’elecció del o de la representant del personal d’administració i serveis i del personal d’atenció educativa, si escau.
—7 Procediment d’elecció dels membres del consell escolar d’un Institut escola S’ha d’establir a les normes d’organització i funcionament la distribució dels representants del sector del professorat, de l’alumnat i del sector de pares i mares d’alumnes en els centres que imparteixen més d’una etapa educativa de l’educació bàsica, tot garantint una representació adequada de cadascun dels sectors.


[1] Encara que la LOPAG i LOCE van ser derogades per la LOE, les modificacions que aquelles lleis van establir a la LODE queden en aquesta llei i formen part d’ella. Per tant, aquelles modificacions són plenament vigents.
[2] La presència d’un regidor o d’un representant de l’Ajuntament en el consell escolar de les escoles concertades, ha estat una modificació que la LOE ha incorporat en l’article 56 de la LODE. L’Ajuntament del municipi on estigui situada cada escola ha de designar aquest representant i comunicar el seu nomenament al titular del centre. Un cop incorporat en el consell escolar, el representant de l’Ajuntament és un vocal més d’aquest òrgan, si bé la seva presència pot facilitar les relacions entre l’escola i l’Ajuntament. Amb temps suficient, el director farà arribar a tots els membres del consell escolar, les convocatòries de les reunions així com l’ordre del dia, per tal de facilitar-li la participació.
[3] Quan es va publicar la LODE a l’any 1985, l’article 56 establia que la presència dels alumnes en el consell escolar seria a partir del cicle superior d’EGB (12-15 anys). Més tard, a l’any 1995 la LOPAG va modificar l’article 56 de la LODE i va establir que els alumnes participarien e el consell escolar a partir del primer cicle d’ESO; també va establir que aquests alumnes no intervindrien en el nomenament i cessament del director. L’any 2002 la LOCE va tornar a modificar l’article 56 de la LODE i va establir que els alumnes participarien en el consell escolar a partir del tercer curs d’ESO sense cap limitació. Finalment la LOE va tornar a modificar l’article 56 de la LODE i va establir que els alumnes participarien en el consell escolar a partir del primer curs d’ESO. No va posar cap limitació a la seva participació i, per tant, també han de participar en el procés de designació i cessament del director.
[4]    La disposició addicional desena del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, ha disposat que l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de les llar d’infants sostingudes amb fons públics, o consell de participació, passa a denominar-se consell escolar. Encara que formalment no és el mateix el consell escolar o consell de participació de les llars d’infants que el consell escolar de les escoles concertades, donat  que tots dos òrgans tenen les mateixes competències i funcions i que la DA 5a del Decret 282/2006, de 4 de juliol, estableix que els centres que a més de la llar d’infants tinguin algun altre ensenyament (concertat), el consell de participació serà el consell escolar del centre, hem volgut incloure en aquest document la normativa del consell de participació de les llars d’infants.

dimecres, 3 de novembre de 2010

LA CASTANYADA A L'ESCOLA PETITA

El divendres a la tarda, vàrem rebre una visita molt especial, el Castanyer i la Castanyera!!!

Venien carregats amb un cistell ple de castanyes. Estaven boníssimes i ens ens vam fer un tip!!!
Després de ballar la cançó El ball de la Castanya, ens vam fer fotos amb ells, i aquí les teniu:


Castanyer i Castanyera, moltes gràcies per la visita i la companyia i us esperem l'any que ve.